Zgłoś szkodę!

wypełnij formularz


Akceptuję warunki zgłoszenia w tym
Politykę prywatności
Start / Zakres usług / Wypadki w rolnictwie

Wypadki w rolnictwie
Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników pokrywa wszelkie szkody, jakie powstały na terenie gospodarstwa rolnego. Ubezpieczeniem tym objęte są także maszyny należące do rolnika oraz szkody wyrządzone przez pracowników w związku z ruchem pojazdów rolnika.

Jeżeli w wyniku wypadku w gospodarstwie rolnym – przy pracach polowych, przy maszynach, lub przy innych czynnościach w rolnictwie doznałeś uszkodzenia ciała, bądź osoba Ci bliska poniosła śmierć uzyskamy dla Ciebie odpowiednio:

  • odszkodowanie, zadośćuczynienie lub rentę z OC – jeżeli rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w gospodarstwie rolnym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego szkodę, której następstwem jest: śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.
  • świadczenie z KRUS za wypadek w pracy rolniczej – dla rolników, którzy doznali stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. W przypadku śmierci poszkodowanego takie świadczenie przysługuje członkom jego rodziny.
  • odszkodowanie z tytułu dobrowolnego ubezpieczenia NW lub polisy na życie – te ubezpieczenia mają charakter dobrowolny. Jeżeli masz problem, z uzyskaniem świadczenia z tytułu NW lub ubezpieczenia na życie, lub uważasz, że otrzymane odszkodowanie jest zaniżone – pomożemy.
Idź do góry