Zgłoś szkodę!

wypełnij formularz


Akceptuję warunki zgłoszenia w tym
Politykę prywatności

Inne
Poślizgnięcie i upadek

Na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek usuwania błota, lodu, śniegu i innych zanieczyszczeń z przyległych chodników. Jeżeli w wyniku zaniedbania, którego dopuściła się osoba fizyczna, gmina lub inny podmiot nie oczyszczając należycie chodnika bądź drogi doszło do upadku i uszkodzenia ciała, poszkodowanemu należy się odszkodowanie, zadośćuczynienie lub renta.

Uszkodzenie pojazdu w wyniku najechania na dziury w drodze

Ze względu na stan polskich dróg bardzo często mamy do czynienia z uszkodzeniami pojazdów w wyniku najechania na ubytki i dziury w nawierzchni. Za stan dróg odpowiedzialny jest zawsze określony podmiot, który w tej sytuacji będzie zobowiązany do naprawienia szkody. W ramach naszych działań skutecznie odzyskujemy odszkodowania za uszkodzenia pojazdów powstałe w skutek zaniedbań zarządcy drogi.

Odszkodowanie za sieci przesyłowe

Jeśli  jesteś właścicielem działki lub nieruchomości, na której znajdują się linie wysokiego napięcia lub słup energetyczny posadowione bez zgody właściciela,  możesz mieć prawo do odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z terenu przez zakład energetyczny, ustanowienia służebności przesyłu lub usunięcia słupów.

Roszczenia o odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z działki można wysunąć nawet do 10 lat wstecz.

Odszkodowanie należy się także za instalacje telefoniczne, gazowe lub wodociągowe.

Reprezentując Klientów w sprawach odszkodowań za sieci przesyłowe dokładamy najwyższej staranności aby szybko i bez zbędnych formalności uzyskać najwyższą kwotę odszkodowania.

Szkody majątkowe

Szkoda majątkowa polega na naruszeniu prawnie chronionych dóbr i interesów. Odszkodowanie z tytułu powstania tego typu szkody przysługuje gdy dojdzie do utraty, zniszczenia bądź uszkodzenia mienia. Szkoda majątkowa powstać może w wyniku:

  • powodzi
  • pożaru
  • zalania
  • innych zdarzeń losowych.

Jej naprawienie powinno nastąpić zgodnie z wyborem poszkodowanego – poprzez przywrócenie stanu poprzedniego lub przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej.

W takich sprawach poszkodowani bardzo często spotykają się z zaniżonymi kosztorysami, sporządzonymi przez pracowników firm ubezpieczeniowych – nie oddają one rzeczywistych rozmiarów szkody i przekładają się bezpośrednio na niskie odszkodowanie.

Reprezentując naszych Klientów dokonujemy precyzyjnego określenia wysokości szkody i jej zakresu. Opieramy się tu na opiniach współpracujących z nami rzeczoznawców różnych specjalności, dzięki czemu mamy możliwość uzyskania dla poszkodowanych maksymalnego należnego odszkodowania za poniesione straty.

Idź do góry